En cas de mauvais rendu du mail, cliquez ici. / Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven.

Journées bruxelloises de l'Eau 2020
Brusselse Waterdagen 2020

Appel à collaboration
Oproep tot medewerking
         
  Madame, Monsieur,
Chers partenaires actifs sur
le thème de l’eau à Bruxelles,

Du dimanche 22 au dimanche 29 mars 2020, se dérouleront les Journées bruxelloises de l’Eau: une belle occasion de mettre le patrimoine bleu de notre capitale à l’honneur et d’inciter les bruxellois à retrouver le fil de l’eau!

Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour faire connaître vos activités et partager vos connaissances sur le thème de l’eau. Les activités que vous voudriez organiser doivent être accessibles au grand public et gratuites:
  • Le dimanche 22 mars - journée mondiale de l’Eau - est priori-tairement dédié aux activités portées ou soutenues par les acteurs publics (opérateurs de l’eau, communes,...).
  • Le dimanche 29 mars est prioritairement dédié aux visites et balades guidées,... afin qu’elles bénéficient de la promo-tion du début de semaine.
  • La semaine est principalement consacrée aux rencontres, conférences, films, activités batraciens,...
  • La semaine est également dédiée aux écoles qui bénéficient d’un programme d’éducation à l’environnement spécifique sur la thématique de l’eau.
  • La campagne ‘Ici commence la mer’ initiée en 2019 sera pro-longée sur base des premières conclusions.
En fonction de vos propositions, un programme d’activités sera compilé et les ‘Rendez-vous au bord de l’eau’ seront constitués. Ces ‘Rendez-vous au bord de l’eau’ regroupent par vallée, des acteurs et des activités dans un lieu stratégique lié à l’eau, dans une ambiance conviviale et propices aux échanges (petit-déjeuner, goûter, apéritif, activités pour enfants,...).

A la demande de Bruxelles Environnement, Coordination Senne coordonne l’ensemble de ce projet, en assure la médiatisation et la promotion et est à votre disposition pour vous soutenir dans l’organisation de vos activités.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues!
  Mevrouw, Mijnheer,
Beste partners actief rond
het thema water in Brussel,

Van zondag 22 tot zondag 29 maart 2020 zijn het de Brusselse Waterdagen: het blauwe patrimonium van de hoofdstad staat een week lang in de kijker en de Brusselaars kunnen ‘Brussel langs het water’ herontdekken.

We nodigen u uit om uw activiteiten en kennis rond het thema water te delen. De activiteiten moeten gratis en toegankelijk zijn voor het grote publiek:
  • Zondag 22 maart - Wereld-waterdag - is voornamelijk gewijd aan activiteiten die gedragen of gesteund worden door publieke actoren (wateroperatoren, gemeenten,...).
  • Zondag 29 maart is voor-namelijk gewijd aan bezoeken en gegidste wandelingen die van de gevoerde promotie in het begin van de week profiteren.
  • Tijdens de week moedigen we voornamelijk ontmoetingen, conferenties, films, activi-teiten m.b.t. amfibieën,... aan.
  • Een milieu-educatief programma specifiek over het thema water wordt tijdens de week aan de scholen aangeboden.
  • De campagne ‘Hier begint de zee’, geïnitieerd in 2019, wordt verlengd op basis van de eerste conclusies.
We zullen een activiteitenprogramma samenstellen in functie van uw voorstellen en ‘Afspraken aan de waterkant’ uitwerken. Deze ‘Afspraken aan de waterkant’ zullen actoren en activiteiten per vallei samenbrengen in een gezellige sfeer die interessante uitwisselingen bevorderd (ontbijt, aperitief, vieruurtje, activiteiten voor kinderen,...).

Op vraag van Leefmilieu Brussel coördineert Coördinatie Zenne het hele project en zal zorgen voor het mediatiseren en de globale promotie van deze Brusselse Waterdagen en staat ter uw beschikking om u te ondersteunen in de organisatie van uw gemeentelijke projecten.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.
Ook opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom!
 
         
         
  Faites-nous part, dès que possible et avant le 15 janvier 2020, de votre souhait de collaborer à ces journées de l’eau par retour de mail à contact@coordinationsenne.be.

Nous reviendrons vers vous pour préciser votre collaboration dès que nous aurons une vue d’ensemble des activités.

Vous trouverez plus d’informations sur coordinationsenne.be/jbe2020.htm
  Laat ons zodra mogelijk en vóór 15 januari 2020 weten of u wil meewerken aan de Brusselse Waterdagen door een mail te sturen naar contact@coordinatiezenne.be.

We contacteren u van zodra we zicht hebben op alle binnengekomen activiteiten en concretiseren dan onze samenwerking.

Meer informatie vindt u op onze website coordinatiezenne.be/bw2020.htm
 
         
 
  Coordination Senne-Coördinatie Zenne,
pour Bruxelles Environnement / voor Leefmilieu Brussel,
avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale /
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Akenkaai 2bis quai des Péniches, 1000 Brussel/Bruxelles
TEL.: 02 206 12 07
www.coordinationsenne.be - www.coordinatiezenne.be

Suivez-nous sur Instagram! / Volg ons op Instagram! Instagram
Facebook
Suivez-nous sur Facebook! / Volg ons op Facebook!

Vous recevez cet email parce que vous êtes inscrit à nos lettres d’informations et/ou parce que le contenu de cette invitation
vous concerne directement. Comme organisation, nous vous donnons toute information sur les données dont nous disposons
et la manière dont nous les utilisons. Cliquez pour la déclaration de confidentialité.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type d'information, cliquez ici.

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.